Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Mã Nguồn

Yêu Cầu Hệ Thống

Làm Thế Nào Biên Dịch Audacity

Cần Phải Có

The wxWidgets library is required. Audacity 2.1.0 requires wxGTK 2.8.12. The libsndfile library is also required and is included in Audacity obtained from SVN. Installation of other libraries is optional.

CMake is required to build libsoxr which is now the Audacity default resampling library.

Nếu bạn cài đặt các thư viện sử dụng hệ thống quản lý gói như Apt hoặc RPM, bạn cần cài đặt gói "dev" (đang phát triển) cho mỗi thư viện.

Biên Dịch

Để biên dịch Audacity, hãy chạy câu lệnh sau trong thư mục mã nguồn Audacity:

./configure && make

Bạn có thể gõ ./configure --help để xem danh sách các tùy chọn biên dịch. Sau khi Audacity biên dịch xong, hãy chạy make install tại thư mục gốc để cài đặt nó.

Those new to compiling are recommended to look at Compiling Audacity for Beginners. Information for Developers is at Developer Guide.