Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Mã Nguồn

Phiên bản beta

Audacity 1.3 has become the 2.0 version. Please check its System Requirements.

Please help our development effort by trying the Beta and gửi cho chúng tôi bình luận của bạn. Vui lòng đề cập đến hệ điều hành của bạn, chi tiết đầy đủ của bất cứ vấn đề nào, và bất cứ tính năng nào cần cải thiện hoặc không còn làm việc tốt. Bạn có thể cài đặt 1.3 và 1.2 trên cùng một máy bằng việc cài đặt chúng trên các thư mục khác nhau.

Bản Tải Về Được Đề Nghị

Các Tải Xuống Tùy Chọn

Yêu Cầu Hệ Thống

Làm Thế Nào Biên Dịch Audacity

Cần Phải Có

Thư viện wxWidgetscần thiết. Audacity 1.3.14 yêu cầu wxGTK 2.8.10.

Việc cài đặt các thư viện sau là tùy chọn - chúng được bao gồm trong Audacity nhận được từ SVN.

Nếu bạn cài đặt các thư viện sử dụng hệ thống quản lý gói như Apt hoặc RPM, bạn cần cài đặt gói "dev" (đang phát triển) cho mỗi thư viện.

Biên Dịch

Để biên dịch Audacity, hãy chạy câu lệnh sau trong thư mục mã nguồn Audacity:

./configure && make

Bạn có thể gõ ./configure --help để xem danh sách các tùy chọn biên dịch. Sau khi Audacity biên dịch xong, hãy chạy make install tại thư mục gốc để cài đặt nó.

Giúp Đỡ Thêm