Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Bản Quyền Trang Web và Thương Hiệu

Trong web này có Bản Quyền © 2015 thuộc về thành viên của nhóm phát triển Audacity. Ngoại trừ khi có lưu ý nào khác, tất cả các chữ và hình ảnh trên trang web đều có giấy phép theo Creative Commons Attribution License, phiên bản 2.0. Bạn có thể cải tiến, sao chép, phân phối, và hiển thị tài liệu này, nhưng bạn phải ghi công tác giả bản gốc. Vui lòng xem giấy phép để biết chi tiết.

"Audacity" là thương hiệu của Dominic Mazzoni. Biểu tượng Google là thương hiệu của Google, Inc.