Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Danh Sách Nhận Mail

Danh sách này dành cho việc thảo luận về trình biên tâm âm thanh Audacity.

Chú ý: Trong một dòng của Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi, đây là danh sách công cộng - tin nhắn được xem bởi mọi người đăng ký nhận tin, và được gửi lên vài web site nơi các tin nhắn được lưu trữ.

audacity-users

Thảo luận về Audacity với người dùng và nhà phát triển khác. Bạn phải đăng ký nhận tin để gửi tin nhắn đến danh sách này.

Thông tin đăng ký nhận tin và các lưu trữ audacity-users

audacity4blind

Get help with using Audacity as a visually impaired person. Bạn phải đăng ký nhận tin để gửi tin nhắn đến danh sách này.

Thông tin đăng ký nhận tin và các lưu trữ audacity4blind

audacity-devel

Dành cho các nhà phát triển làm việc với mã nguồn và tư liệu Audacity, và những người khác thích theo dõi quy trình phát triển của chúng tôi, hoặc tìm hiểu về việc dịch và phát triển mã nguồn của chúng tôi. Bạn phải đăng ký nhận tin để gửi tin nhắn đến danh sách này.

Thông tin đăng ký nhận tin và các lưu trữ audacity-devel

We now use a Bugzilla installation to track bugs and enhancements. To find issues to work on, please view our categorized Bug Lists.

audacity-quality

For identification, characterization, and prioritization of bugs and user-facing issues. Bạn phải đăng ký nhận tin để gửi tin nhắn đến danh sách này. You can write to our feedback address to make a report of a specific bug without subscribing to this list.

Thông tin đăng ký nhận tin và các lưu trữ audacity-quality

audacity-svn

Nhận thông báo tự động của mọi thay đổi ảnh hưởng đến mã nguồn Audacity. Bạn phải đăng ký nhận tin để gửi tin nhắn đến danh sách này.

Thông tin đăng ký nhận tin và các lưu trữ audacity-svn

audacity-translation

Dành cho các dịch giả bản địa hóa phần mềm, web site và tư liệu Audacity. Bạn phải đăng ký nhận tin để gửi tin nhắn đến danh sách này.

Thông tin đăng ký nhận tin và các lưu trữ audacity-translation

audacity-nyquist

Chia sẻ các câu hỏi và mẹo vặt về việc lập trình trình bổ sung Nyquist. Bạn phải đăng ký nhận tin để gửi tin nhắn đến danh sách này.

Thông tin đăng ký nhận tin và các lưu trữ audacity-nyquist