Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Bị Cuốn Hút

Audacity is free software, developed by volunteers. Here's how you can contribute your time to the Audacity project:

Người Dùng

Give us suggestions or bug reports, join the Audacity user community and help other users.

Nhà Phát Triển

If you are a C++ programmer, join the development team and help us improve Audacity. We also welcome documentation and other contributions, and can help with questions on modifying the Audacity source code. To get started, please join the audacity-devel mailing list.

Dịch Giả

Nếu bạn thông thạo tiếng Anh và một ngôn ngữ khác, bạn có thể giúp dịch phần mềm Audacity, trang web và bài Hướng Dẫn Beta. Chúng tôi cũng cần người để giúp cung cấp các hỗ trợ cho Audacity trong các ngôn ngữ khác.

We also welcome donations to support Audacity development.