Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Liên Kết

Other Open Source Audio Software

Ardour là một máy trạm âm thanh số mạnh mẽ chạy trên GNU/Linux và Mac OS X.

CDex là một bộ chuyển mã CD tự do cho Microsoft Windows.

GramoFile là một công cụ tự do cho việc bắt và làm sạch bản thu âm từ đĩa nhựa.

Mixxx is free cross-platform digital DJ mixing software with features like automatic BPM matching and seamless looping.

More free audio software at SourceForge.net:

Open Source Audio-Visual Software

Blender is a free, cross-platform 3D content creation suite for animations, interactive applications and video games.

MediaInfo is a free, cross-platform tag and codec analyzer for audio and video files.

VLC media player is a free, cross-platform media player for most audio and video files as well as DVD, Audio CD and VCD. VLC can also send, save and convert audio and video streams.

CD/DVD burning:

Video editing/capture: