Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Ghi Công

Có rất nhiều người đã góp phần vào trình biên tập âm thanh Audacity tự do.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc phản hồi về Audacity, xin hãy xem trang liên hệ.

Lịch Sử

Audacity đã được bắt đầu bởi Dominic Mazzoni và Roger Dannenberg vào mùa thu năm 1999 tại Đại học Carnegie Mellon. Nó được phát hành như là phần mềm nguồn mở tại SourceForge.net tháng 5 năm 2000.

Open HUB (formerly known as "Ohloh") has statistics on the value of Audacity development. The Open HUB "badge" at the bottom of each page on this site shows updated summary values. The statistics are set up by us to show only the values of Audacity-specific development, excluding the third-party code libraries Audacity uses. The Contributors page on the Open HUB site shows the contributions of each developer.

Các Thành Viên Nhóm Audacity

Ban Lãnh Đạo về Kỹ Thuật

Danh dự: các thành viên nhóm Audacity xuất sắc, hiện không còn làm việc

Cộng Tác Viên

Dịch Giả

Thư Viện

Audacity dựa trên mã nguồn từ các dự án sau:

Lời Cảm Ơn

Có rất nhiều người và tổ chức khác mà chúng tôi muốn cảm ơn. Nhiều người trong số này đã góp phần viết mã, vá lỗi, phản hồi, tiền bạc, thời gian, hoặc nhiều thứ khác cho dự án. Những người khác chỉ đơn giản là làm công cụ này làm được mọi điều có thể.