Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Ghi Công

Có rất nhiều người đã góp phần vào trình biên tập âm thanh Audacity tự do.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc phản hồi về Audacity, xin hãy xem trang liên hệ.

Lịch Sử

Audacity đã được bắt đầu bởi Dominic Mazzoni và Roger Dannenberg vào mùa thu năm 1999 tại Đại học Carnegie Mellon. Nó được phát hành như là phần mềm nguồn mở tại SourceForge.net tháng 5 năm 2000.

Ohloh có thống kê về giá trị của sự phát triển Audacity. "Huy hiệu" Ohloh ở cuối mỗi trang trên trang web này cho thấy tóm tắt các giá trị cập nhật. Chúng tôi đã thiết lập các trang Ohloh về Audacity vì vậy các số liệu thống kê chỉ hiển thị các giá trị cụ thể của sự phát triển Audacity, không kể các thư viện mã nguồn mà Audacity sử dụng. Thẻ các Nhà Đóng góp trên trang web Ohloh cho thấy sự đóng góp của mỗi nhà phát triển.

Các Thành Viên Nhóm Audacity

Ban Lãnh Đạo về Kỹ Thuật

Danh dự: các thành viên nhóm Audacity xuất sắc, hiện không còn làm việc

Cộng Tác Viên

Dịch Giả

Thư Viện

Audacity dựa trên mã nguồn từ các dự án sau:

Lời Cảm Ơn

Có rất nhiều người và tổ chức khác mà chúng tôi muốn cảm ơn. Nhiều người trong số này đã góp phần viết mã, vá lỗi, phản hồi, tiền bạc, thời gian, hoặc nhiều thứ khác cho dự án. Những người khác chỉ đơn giản là làm công cụ này làm được mọi điều có thể.